FASIL 79


BASIN YASASI


Madde Dizini:

I. KISIM

BAŞLANGIÇ KURALLARI

1. Kısa İsim

2. Yorum

II. KISIM

GAZETELER

3. Gazetenin Basılmasından ve Yayımlanmasından Önce Beyanname ve Teminat Verilmesi

4. Beyanname ile Teminatın Dosyalanması ve Makbuz Verilmesi

5. Kefilin Çekilmesi

6. Bazı Hallerde Yeni Teminat Senedi

Gazete Sahibinin Senet İle Kefaleti Geri Çekmesi

Gazete Sahibinin Adının ve Adresinin Gazete Üzerine Basılması

Gazetenin Bir Nüshasının İçişleri İle Görevli Bakanlığa Verilmesi

Gazetenin Ayrıntıları Hakkında Yıllık Rapor Sunulması

Gazete Adının Mülkiyeti

Bakanlar Kurulunun Gazete İthalini v.s.yi Yasaklama Yetkisi

III. KISIM

KİTAPLAR

Kitapların üç Nüshasının İçişleri İle Görevli Bakanlığa Verilmesi

Yayımlayıcının Matbaacıya Kitap v.s. Tedarik Etmesi

Herhangi Bir Kitap Türünü Muaf Tutma Yetkisi

Kitapların Tescili

Nüshaların Dağıtımı

IV. KISIM

DİĞER YAYINLAR

Gazete ve Kitap Dışındaki Yayınlar

V. KISIM

BASKI MAKİNELERİ

Baskı Makinesi Sahibi Olmak İçin Beyanname Verilmesi ve Harç Ödenmesi

İçişleri ile Görevli Bakanlığın Beyannameyi Dosyalaması

VI. KISIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR

İçişleri ile Görevli Bakanlığın Şahadetname Vermesi

İçişleri ile Görevli Bakanlığın Belgesinin Şahadet Oluşturması

Resmi Bildirilerin Yayınlanması

Bir Durum ile İlgili Yayının Düzeltilmesini İstemek Hakkı

Mahkemenin Bazı Madde Kurallarına Uyulmasını Emretmesi

Teminat Senedi İçin Dava Açılması

Beyannamelerin Yargı İşlemlerinde Yapılmış Sayılması

Kovuşturmaların Sınırlandırılması

Celpname Veya İhbarın Tebliği

BİRİNCİ CETVEL

Gazeter ile İlgili Beyanname

İKİNCİ CETVEL

Kitap Kayıt Defterinin Ayrıntıları

ÜÇÜNCÜ CETVEL

Baskı Makinesi ile İlgili Beyanname

DÖRDÜNCÜ CETVEL


GAZETELERİN VE DİĞER YAYINLARIN BASILMASINA VE YAYIMLANMASINA, KİTAPLARIN KAYDINA VE BASKI MAKİNELERİNİN BULUNDURULMASINA İLİŞKİN YASALARI DEĞİŞTİREN VE BİRLEŞTİREN YASA


1949 Bölüm 136 (23 Aralık 1947)

10/51

25/51

54/54

I. KISIM

BAŞLANGIÇ KURALLARI


Kısa İsim 1. Bu Yasa, Basın Yasası olarak isimlendirilir.

25/51

2(a) 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:-

“Baskı makinesi” kağıt, bez veya diğer benzeri malzeme üzerine sözcük, resim veya işaret basmak için kullanılan veya aşikar olarak veya görünürde bu amaçla kullanılması tasarlanan her makine veya aygıt ile böyle her hangi bir makine veya aygıtın parçalarını kapsar ancak, sadece plan kopyası çıkarmak amacını güden ve bu amaç için kullanılan herhangi bir aygıtı veya sadece fotoğraf çıkarmak veya çoğaltmak amacını güden ve tamamen bu amaç için kullanılan fotoğraf çekme aygıtlarını veya sadece yazılı veya daktilo edilmiş yazışma veya genelgelerin kopyalarını çoğaltmak amacını güden ve bu amaç için kullanılan herhangi bir aygıtı kapsamaz.

“Gazete” olaylar ile ilgili olarak, kamusal haber, istihbarat, olaylar hakkında rapor veya söz konusu haber, istihbarat veya olaylar ile ilgili olarak herhangi bir görüş, gözlem veya yorum içeren ve satış veya parasız dağıtım için basılmış herhangi bir kağıdı anlatır ve bunun eklerini de kapsar.

“Ek” metini tamamen veya büyük bir bölümü bir gazete metnine benzer yazılardan veya gazetedeki yazıları tamamen veya kısmen tanımlamaya yönelik ve tipograf, litograf, fotogravür aracılığı ile veya başka biçimde basılmış resimlerden oluşan ve gazeteye gerek eklenerek gerek ayrı olarak her defasında gazetenin bir kısmına konarak gazete ile birleştirilen ve gazete ile birlikte yayımlanan gazetenin adının bütününün sözkonusu resimlerin bulunduğu her sayfa veya her yaprak veya tarafında basılmış olan bir yayını anlatır;

“Gazete sahibi” herhangi bir gazetenin tek sahibini ve mal sahiplerinin birden fazla ve malsahipliğinin bölünmüş olması halinde, ortak olarak veya başka şekilde, kendileri arasında gazetedeki herhangi bir hisse veya menfaatı temsil eden veya hisse veya menfaatten sorumlu olan kişileri ve ayni şekilde gazetedeki diğer hisse ve menfaatı temsil eden veya hisse veya menfaatten sorumlu olan kişileri kapsar ve başka hiçbir kimseyi kapsamaz.

“kitap” her cilt, bir cildin kısmı veya bölümü ve herhangi bir lisandaki bir broşürü ve ayrı olarak basılmış veya ofset ile çıkarılmış her müzik yaprağını, haritayı, şemayı veya planı kapsar, ancak sadece bir fiyat listesini, satış kataloğunu, yıllık raporu, ticari genelgeyi veya ticari reklamı içeren herhangi bir yayını kapsamaz.

“tüzel kişi” yürürlükteki herhangi bir Yasa gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüzel kişilik elde eden herhangi bir kişiler topluluğunu anlatır;

“Yargıç” bir Kaza Mahkemesi üyesini anlatır.

(2) Bu Yasada, bir gazete sahibi, veya o sıfatla veya gazeteyi tasarrufunda bulunduran herhangi bir kişi tarafından herhangi bir eylem veya şeyin yapılmasının öngörüldüğü hallerde, gazete sahibi veya diğer kişi, tüzel bir kişi olduğu takdirde, böyle bir eylem veya şey, ilgili tüzel kişiliğin kurulduğu Yasa Kuralları gereğince, ilgili tüzel kişi için veya onun adına hareket etmek yetkisini haiz olduğu hususunda İçişleri ile görevli Bakanı tatmin eden bir kişi tarafından ve diğer herhangi bir halde de ilgili özel kişi tarafından veya gazetenin sahiplerinin birden fazla olması veya sahipliğinin veya tasarrufunun bölünmüş veya müşterek olması halinde de gazetenin her müşterek sahibi veya her müşterek tasarruf sahibi tarafından yapılması gerekir.

II. KISIM GAZETELER

Gazetenin Basılmasından ve Yayımlanmasın-dan Önce Beyanname ve Teminat 3. (1) Bu maddenin (2) ve (3)’üncü fıkraları kurallarına bağlı kalınması koşuluyla hiç bir kimse, önceden aşağıda gösterilenleri İçişleri ile görevli Bakana sunmadan ve bu Yasanın 4. maddesinde öngörüldüğü şekilde bir makbuz almadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde herhangi bir gazete basamaz veya yayımlayamaz veya basılmasına veya yayımlanmasına sebep olamaz-

Verilmesi

Birinci Cetvel


(a)

bu Yasanın Birinci cetvelinde gösterilen örnekte istenilen bilgiyi içeren ve ilgili gazetenin sahibi olduğu belirtilen kişi tarafından sözkonusu örneğe uygun olarak bir yargıç huzurunda yeminle yapılmış ve imzalanmış bir beyanname; ve(2)(b)

Teminatın verilmesinden sonra herhangi bir zaman, gazete sahibinin herhangi bir müfsidane veya zem ve kadih teşkil eden yazı basması veya yayımlaması veya basılmasına veya yayımlanmasına sebep olmasından ötürü mahkum olması halinde, verilen veya ödemeye mahkum edildiği para cezasını ve gazete sahibi aleyhine getirilen herhangi bir zem ve kadih davasında verilen hükümde davacıya ödenmesi emredilen herhangi bir zarar ziyan veya tazminat ve dava marraflarını, ve bu Yasa kuralları uyarınca ona yükletilebilen veya aleyhine hüküm verilebilen öteki her çeşit cezanın tümünü Devlete ödemeye mecbur olduğu şartına tabi olduğu koşulunu içeren, ve Tasdik Memurları Yasası veya onu değiştiren veya onun yerine konan herhangi bir Yasa gereğince tayin edilen tasdik memuru huzurunda imzalanan ve tasdik memuru tarafından tasdik edilen ve yasal beyannamede gazete sahibi olarak gösterilen kişi tarafından imzalanan ve İçişleri ile görevli Bakanın herhangi bir meselede vermeyi uygun gördüğü direktif uyarınca gerek bir veya daha fazla kefil gösterilmesi gerek ipotek veya para veya diğer menkul kıymetler yatırılması suretiyle, İçişleri ile görevli Bakanı tatmin edecek şekilde garanti edilmiş beşyüz liralık bir teminat senedi.

Her kim, 1934 – 1944 Gazete, Kitap ve Baskımakineleri Yasaları kuralları uyarınca kendisine verilen ve 4 Aralık 1947 tarihinde geçerli olan bir gazete yayımlama ruhsatına sahip ise, böyle bir gazete için herhangi bir beyanname verilmemiş olmasına bakılmaksızın, ruhsatın ilgili olduğu gazeteyi bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 21 güne kadar yayımlamaya devam edebilir.


(3) 1934 – 1944, Gazete, Kitap ve Baskımakineleri Yasaları kuralları uyarınca İçişleri Bakanına hıfzedilmek üzere aşağıda “birinci teminat senedi” olarak anılan ve 4 Aralık 1947 tarihinde geçerli olan bir teminat senedi vermiş olan kişiler, birinci teminatın verildiği gazete için bu Yasa kuralları gereğince yeni bir teminat vermez, ve birinci teminat sadece iki yüz lira tutarında olmasına bakılmaksızın, bu Yasa kuralları uyarınca verilmiş bir teminat sayılır;

Ancak, bu yasanın 6 (1) maddesinde gösterilen olaylardan herhangi birinin yer alması üzerine birinci teminatı veren kişi, bu maddenin (1)’inci fıkrasının (b) bendinde görüldüğü şekilde İçişleri ile ilgili Bakana yeni bir teminat senedi vermedikçe ve verinceye kadar, birinci teminatın kapsadığı gazeteyi basamaz veya yayımlayamaz veya basılmasına veya yayımlanmasına sebep olamaz.

(4) (a) Bu fıkranın (b) bendine bağlı olmak koşuluyla herhangi bir beyannamede verilen ayrıntıların herhangi birinde bir değişiklik olması halinde, gazete sahibi veya İçişleri ile görevli Bakanlığa verilmiş bir vekaletname ile yetkili kılınan vekili, değişiklikliğin yer aldığı tarihten başlayarak üç gün içinde, İçişleri ile görevli Bakana böyle bir değişiklik ile ilgili olarak tam ve doğru ayrıntılar içeren imzalanmış bir beyanname verir.

(b) Beyannamede adı gösterilen mal sahibinin değiştirilmesi halinde, yeni mal sahibi İçişleri ile görevli Bakana yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörüldüğü şekilde yeni bir beyanname ve teminat senedi verir.

(5) Kimse, sadece istihdam veya meşguliyeti sırasında bir mürettip veya dağıtıcı olarak bir gazetenin basılmasına veya yayımlanmasına katılmasından ötürü, gazete basmış veya yayımlamış sayılmaz.

(6) Bu maddenin (1) veya (4)’üncü fıkraları kurallarına aykırı bir davranışta bulunan veya onlara uymayan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya yüz Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir ve yukarıda söz konusu fıkralara aykırı olarak basılan veya yayımlanan gazetenin her nüshası müsadere edilir.


Beyanname ile Teminatın Dosyalan-ması ve Makbuz Verilmesi 4. İçişleri ile görevli Bakan, 3. maddede öngörüldüğü şekilde bir beyanname ile teminat senedini alması üzerine, bunları dairesinde dosyalar veya dosyalanmasını sağlar, ve beyanname ile teminat senedini veren gazetenin sahibine, söz konusu beyanname ile teminat senedinin verildiği tarihi gösteren bir alındı belgesi verir veya verilmesini sağlar ve bu alındı belgesi, böyle bir beyanname veya teminat senedi ile ilgili olarak içerdiği tüm hususlar için tüm yargısal işlemlerde şahadet olarak kabul edilir.


Kefilin Çekilmesi 5. (1) Kefil olan herhangi bir kimse kefilliğini geri çekmek ve kefillikten çıkarılmak isterse bu hususu yazılı olarak İçişleri ile görevli Bakanlığa ve kefil olduğu teminat sahibine ve varsa diğer müşterek kefillere tebliğ eder.

(2) Bu tebliğin yapıldığı tarihten itibaren yirmi bir günün geçmesi üzerine veya İçişleri ile görevli Bakanlığın onayı ile, söz konusu süre içinde, herhangi bir günde, böyle bir tebliği yapan kefil, teminat senedi altındaki kefilliğinden çıkarılır:

Ancak, bu madde altında kefillikten çıkarılmak –

(a) senet altındaki diğer herhangi bir kefilin; veya

(b) bu şekilde kefillikten çıkarılma tarihinden önce basılmış veya yayımlanmış müfsitane veya zem ve kadih teşkil eden herhangi bir yayın veya bu şekilde kefillikten çıkarılma tarihinden önce yapılan veya ihmal edilen herhangi bir fiil ile ilgili olarak bu Yasa kuralları uyarınca herhangi bir mahkumiyet için karara veya hükme bağlanmış veya daha sonra karara veya hükme bağlanabilecek herhangi bir müsadere, para cezası, ceza, zarar ziyan, tazminat veya dava masrafı hususunda kefillikten çıkarılan kefilin yükümlülüğünü etkilemez

Bazı Hallerde Yeni Teminat Senedi 6. (1) Aşağıdaki hallerde, yani –

(a) Bu Yasanın 3. maddesinde öngörüldüğü şekilde verilen bir senet altındaki herhangi bir kefil –

(i) ödemekle yükümlü tutulacağı miktarın tümünü veya herhangi bir kısmını ödediği;

(ii) öldüğü;

(iii) ilgili zamanda yürürlükte olan herhangi bir İflas Yasası uyarınca müflis ilan edildiği;

(iv) ödemekle yükümlü olacağı herhangi bir meblağı karşılayacak yeteri kadar mal bırakmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrıldığı; veya

(v) bu Yasanın 5. Maddesinde öngörüldüğü şekilde bu kefillikten çıkarıldığı; ve

(b) bu Yasanın 3. maddesinde öngörüldüğü şekilde verilen bir teminat senedi altında herhangi bir yargı işlemi başlatıldığı taktirde gazete sahibi, yukarıdaki söz konusu herhangi bir durumda, İçişleri ile görevli Bakanlığa bu Yasanın 3. maddesinin öngördüğü miktarda ve şekilde yeni bir teminat senedi vermedikçe ve verene kadar, teminat senedi verilmiş olan gazetenin basılması ile yayımlanması durdurulur.


Gazete Sahibinin Senet İle Kefaleti Geri Çekmesi. 7. (1) Bir gazete sahibi, gazete ile ilgili olarak kendisinin yaptırdığı veya verdiği teminat senedinin iptali ve yatırmış olduğu herhangi bir teminatın geri çekilmesi için gazetenin son yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra herhangi bir zaman, İçişleri ile görevli Bakanlığa müracaat edebilir. Böyle bir müracaatın yapılması halinde İçişleri ile görevli Bakanlık ilgili senedi iptal eder ve gazete sahibinin, bu Yasanın 3. maddesi kuralları uyarınca yatırmış veya vermiş olduğu herhangi bir teminat ile birlikte gazete sahibine iade eder.

(2) Bu maddenin içerdiği hiç bir husus, bu Yasanın 5. maddesi uyarınca bir kefilin kefillikten çekilmesi ile ilgili söz konusu madde kurallarını etkilemez.


Gazete Sahibinin Adının ve Adresinin Gazete Üzerine Basılması 8. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde basılan her gazetenin sahibinin adı ile adresi, veya gazete sahibinin bir şirket olması halinde, şirketin tescil edilmiş ünvanı ve bürosunun tescil edilmiş adresi ve gazete ile ilavesinin basıldığı yer, her gazetenin her nüshasının son sayfasının alt kısmı ile böyle bir gazetenin her ekinin her nüshasının son sayfasının alt kısmına basılmalıdır.

(2) Yukarıda söz konusu ayrıntıları içermeyen herhangi bir gazete veya ekini basan veya yayımlayan veya basılmasına veya yayımlanmasına sebep olan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve elli Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir ve ayrıca bu şekilde basılan veya yayımlanan gazete veya ekinin her nüshası müsadere edilebilir.
Gazetenin Bir Nüshasının İçişleri ile Görevli Bakanlığa Verilmesi 9. (1) Her gazete sahibi, gazetenin yayımlandığı her gün, veya ondan sonra üç gün içinde, basılan her gazete ile ekinin, gazete sahibi, veya İçişleri ile görevli Bakanlıkta hıfzedilmek üzere verilmiş bir vekaletname ile yetkili kılınan vekili tarafından imzalanmış bir nüshasını İçişleri ile görevli Bakanlıkta dosyalanmak üzere sözü edilen Bakanlığa verir veya verilmesini sağlar.

(2) Bu madde kurallarına uymayı ihmal eden herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve beş Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir.


Gazetenin Ayrıntıları 10. (1) Her gazete sahibi her yılın Ocak ayında İçişleri ile görevli Bakanlığa aşağıdaki ayrıntıları içeren bir rapor sunar:

Hakkında (a) Gazetenin adı,

Yıllık Rapor (b) Gazetenin tüm sahiplerinin adı, mesleği, ve varsa iş yeri ile ev adresleri,

Sunulması. (c) 31 Aralıkta sona eren önceki yıl içinde gazetenin tirajı.

(2) Bu madde kurallarına uymayı ihmal eden veya doğru olmayan veya yanlış herhangi bir ayrıntı içeren bir rapor sunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve yirmi beş Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir.


Gazete Adının Mülkiyeti 11. Bu Yasanın 3. ve 4. maddeleri gereklerinin yerine getirilmesi üzerine bir gazete için yasal beyanname ile teminat senedi verilip dosyalanmışsa, o gazetenin ismi, gazete sahibinin malı sayılır ve gazete sahibinden başka hiç kimse böyle bir ismi veya yanıltıcı olacak derecede ona benzeyen diğer bir ismi, kullanmak hakkına sahip olmaz.


Bakanlar Kurulunun Gazete İthalini v.s.yi Yasaklama Yetkisi 12. (1) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Emirname ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında basılan ve Bakanlar Kurulunun din veya ahlaka aykırı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki barış, kamu düzeni veya düzenli kamu yönetimi için zararlı gördüğü herhangi bir gazetenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ithalini, sokulmasını veya dağıtılmasını yasaklayabilir.

(2) İsbatı kendisine ait olmak üzere, yasal bir yetkisi veya özürü olmadan, tasarrufunda bu şekilde yasaklanmış herhangi bir gazete bulunduran, böyle bir gazeteyi satan veya dağıtan veya içeriğinin herhangi bir kısmını tekrar basan veya yayımlayan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve altı aya kadar hapis cezasına veya yirmi beş Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir, ve böyle bir gazetenin her nüshası müsadere edilebilir.

III. KISIM

KİTAPLAR


Kitapların Üç Nüshasının İçişleri İle Görevli Bakanlığa Verilmesi 13. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde basılan veya ofset ile çıkarılan her kitabın, en iyi basılmış nüshalarında olduğu gibi aynen basılmış ve renklendirilmiş tüm harita, yazı ve gravürleri ile birlikte tümünün üç nüshası ve ayrıca kitabın birinci baskısının bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra basıldığına bakılmaksızın, gerek yazı kısmı ve gerekse harita, yazı ve gravürleri herhangi bir ilave ve değişikliklerle basılan herhangi bir ikinci veya daha sonraki baskısının basılmış veya ofset ile çıkarılmış üç nüshası, kitabın matbaadan ilk teslim edildiği günden başlayarak bir ay içinde ve (kitap bir yayınevi tarafından bastırıldığı takdirde) basan ile yayımlayan arasındaki herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın, kitabı basan tarafından herhangi bir ücret almadan veya herhangi bir talepte bulunmadan ciltlenmiş, dikilmiş veya çakılmış olarak ve kitabın basıldığı veya ofset ile çıkarıldığı en iyi cins kağıt üzerinde İçişleri ile görevli Bakanlığa teslim edilir ve İçişleri ile görevli Bakanlık da bunun üzerine kitabı basana bir alındı belgesi verir veya verilmesini sağlar.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına uymayı ihmal eden herhangi bir matbaacı bir suç işlemiş olur ve bu ihmalin, yayımlayıcının veya basımcı istihdam eden kişinin bu Yasanın 14. madddesi kurallarına uymaması nedeni ile işlendiği, Mahkemeyi tatmin edecek şekilde kanıtlanmadıkça, iki Kıbrıs lirasına kadar bir para cezasına çarptırılabilir.


Yayımlayıcının Matbaacıya Kitap v.s Tedarik Etmesi 14. (1) Yayımlayıcı veya matbaacıyı istihdam eden kişi bu yasanın 13. maddesinin öngördüğü bir aylık sürenin sona ermesinden önce makul olan herhangi bir zamanda, 13. madde gereklerini yerine getirebilmek için gerekli tüm, kitap, harita, yazı ve gravürleri tamamlanmış ve renklendirilmiş olarak matbaacıya vermekle yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına uymayı ihmal eden herhangi bir yayımlayıcı veya matbaacıyı istihdam eden kişi, bir suç işlemiş olur ve iki Kıbrıs lirasına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Herhangi bir Kitap Türünü Muaf Tutma Yetkisi


15. Bakanlar Kurulu, Resmi Gazetede yayımlanacak bir Emirname ile herhangi bir kitap türünü bu Yasanın bu kısmının uygulanmasından muaf tutabilir.

Kitapların Tescili

İkinci Cetvel

16. İçişleri ile görevli Bakanlıkta “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Basılan Kitaplar Kataloğu” olarak isimlendirilen ve içinde bu Yasanın 13. maddesi uyarınca teslim edilen her kitabın ayrıntılarının kaydedildiği bir defter tutulur. Ayrıntılar (pratikte mümkün olduğu kadar) bu Yasaya ek İkinci Cetvelde gösterilen hususları içerir ve her kitabın teslim edilmesini izleyen mümkün mertebe en erken zamanda kaydedilir.

Nüshaların Dağıtımı
17. İçişleri ile görevli Bakanlığa teslim edilen nüshaların ikisini İçişleri ile görevli Bakanlık Milli Arşive gönderir ve geriye kalan nüsha de Bakanlar Kurulunun zaman zaman alacağı kararlar uyarınca bir halk kütüphanesine verilir veya başka şekilde elden çıkarılır veya kullanılır.


IV.KISIM

DİĞER YAYINLAR


Gazete ve Kitap Dışındaki 18. (1) Gazete veya kitap ile iyi niyetle yapılan ticari yayınlardan başka bütün basılmış yayınların son sayfalarının alt kısmına basımcı ile yayımlayıcının isminin yer alması zorunludur.

Yayınlar (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkraya aykırı bir yayın basan veya yayımlayan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya yirmi beş Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


V. KISIM

BASKI MAKİNELERİ


Baskı 19. (1) Aşağıdaki (2)’nci fıkra kurallarına bağlı kalınması koşuluyla:-

Makinesi

Sahibi Olmak İçin Beyanname Verilmesi (a) önceden İçişleri ile görevli Bakanlığa her baskı makinesi için, bu Yasaya ek Üçüncü Cetvelin içerdiği şekilde ilgili baskı makinesinin sahibi olduğu belirtilen kişi tarafından bir yargıç huzurunda yeminle yapılmış ve imzalanmış ve Cetvelde gösterilen ayrıntıları içeren bir beyanname sunmayan; ve

ve Harç

Ödenmesi. (b) bu yasaya Ek Dördüncü Cetvel’in 1. paragrafında gösterilen harcı ödemeyen

Üçüncü Cetvel hiçbir kişi, tasarrufunda herhangi bir baskı makinesi bulunduramaz.

Dördüncü Cetvel (2) 1934 – 1944 Gazete, Kitap ve Baskı Makineleri Yasaları kuralları gereğince, bir baskı makinesi bulundurmak veya sahibi olmak için, 4 Aralık 1947 tarihinde tasarrufunda geçerli bir ruhsat bulunduran herhangi bir kişi, ilgili baskı makinesi için herhangi bir beyanname sunmadığına bakılmaksızın, rushatın ilgili olduğu baskı makinesini yirmi bir günlük bir süre için muhafaza etmeye ve tasarrufunda bulundurmaya devam edebilir.

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkra gereğince sunulan herhangi bir beyennamedeki ayrıntılarda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde yeni bir beyanname yapılarak İçişleri ile görevli Bakanlığa gönderilir.

(4) Yukarıdaki (1) ve (3)’üncü fıkraların kurallarına aykırı hareket eden veya bunlara uymayı ihmal eden herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya yüz Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir ve suça konu teşkil eden herhangi bir baskı makinesi de müsadere edilir.


İçişleri ile Görevli Bakanlığın Beyanna-meyi Dosyalama-


20. İçişleri ile görevli Bakanlık bu Yasanın 19. maddesinde öngörüldüğü şekilde beyannameyi alması üzerine onu dairesinde dosyalar veya dosyalanmasını sağlar ve beyannameyi sunan kişinin saptanmış harcı ödemesi üzerine, ilgili kişiye söz konusu beyannameyi sunduğunu ve ilgili harcın ödendiği tarihi gösteren bir alındı belgesi verir veya verlimesini sağlar ve bu alındı belgesi tüm yargısal işlemlerde içeriğinde beyanname ve harç için belirtilen tüm hususların şahadeti olarak kabul edilir.


VI. KISIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR


İçişleri ile Görevli Bakanlığın Şahadetna-me Vermesi 21. (1) İçişleri ile görevli Bakanlık, bir müracaat yapılması ve bu Yasaya ek Dördüncü Cetvelin 2. paragrafında gösterilen harcın ödenmesi üzerine, isteyen herhangi bir kişiye, bu Yasa gereğince dosyalanan herhangi bir beyannamenin veya teminatın aslına uygun bir suretini verir.

Dördüncü Cetvel (2) İçişleri ile görevli Bakanlık, bir müracaat yapılması ve bu Yasaya Ek Dördüncü Cetvelin 3. paragrafında gösterilen harcın ödenmesi üzerine, isteyen herhangi bir kişiye, hale göre herhangi belli bir gazete veya baskı makinesi ile ilgili olarak dairesine bir beyanname veya teminat dosylanmadığını doğrulayan bir şahadetnameyi imzalayarak verebilir.


İçişleri İle Görevli Bakanlığın Belgesinin Şahadet 22. (1) Bu Yasa kuralları gereğince sunulnuş herhangi bir beyanname veya teminat senedinin İçişleri ile görevli Bakanlık tarafından tasdik edilmiş bir sureti, beyannamenin veya senedin içerdiği tüm hususlar için tüm yargısal işlemlerde şahadet olarak kabul edilir.

Oluşturması (2) İçişleri ile görevli bakanlığının belli bir gazete ile ilgili olarak, Bakanlığına bir beyanname veya teminat senedi dosyalanmadığını doğrulayan imzalanmış bir şahadetnamesi içeriğinde gösterilen tüm hususlar için tüm yargısal işlemlerde şahadet olarak kabul edilir.
Resmi Bildirilerin Yayımlanması 23. (1)

(2) Gazete sahibi, İçişleri ile görevli Bakanlığın kendisinden istemesi halinde, bir durumla ilgili olarak gazetesinde yayımlanan herhangi bir yazı için gönderilecek bir düzeltmeyi, hiç bir şey ilave etmeksizin veya eksik bırakmaksızın düzeltme talebini aldıktan sonra gazetesinin ikinci baskısından geç olmamak üzere, ücretsiz olarak yayımlar. Böyle bir düzeltme aynen düzeltmeye konu yayının gazetede yayımlandığı ayni sayfa, ayni sütün ve puntolarla yayımlanır.

Gazete sahibi yayımlanmak üzere İçişleri ile görevli Bakanlığın kendisine göndereceği veya İçişleri ile görevli Bakanlık adına gönderilecek herhangi bir yazıyı, alındığından sonraki gazetesinin ikinci baskısından geç olmamak üzere normal reklam ücretleri karşılığında yayımlar.

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada gösterildiği şekilde herhangi bir isteği yerine getirmeyi red veya ihmal eden veya yukarıdaki (2)’nci fıkra kurallarına uymayı ihmal eden herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya yirmi beş Kıbrıs lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Bir Durum İle İlgili Yayının Düzeltilme-sini İstemek Hakkı.

24. (1) Aşağıdaki (2)’nci fıkraya bağlı kalınması koşuluyle bir gazete sahibi, bir durumla ilgili olarak gazetesinde yapılan herhangi bir yayın için, ilgili yayında adı geçen kişinin yazılı olarak istemesi halinde, gönderilecek olan herhangi bir düzeltmeyi, hiçbir şey ilave etmeksizin veya eksik bırakmaksızın, alındığından sonraki gazetenin ikinci baskısından geç olmamak üzere, ücretsiz olarak yayımlar. Böyle bir düzeltme aynen düzeltmeye konu yayının gazetede yayımlandığı sayfa, sütün ve puntolarla yayımlanır.

Ancak –

(a) Bir düzeltme, doğru olmadığı iddia edilen olguların yalanlanması ve gerçek durumu ifade eden bir beyan ile sınırlı olur;

(b) Böyle bir düzeltme ile ilgili istek, ilgili olduğu yayının tarihinden başlayarak on gün içinde veya etkilenen kişinin yayının yapıldığı zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine döndüğü günden başlayarak on gün içinde yapılır;

(c) Etkilenen kişinin yukarıda sözü edilen on günün sona ermesinden önce ölmesi halinde, istek, bu süre içinde, herhangi bir varisi tarafından yapılabilir.
(2) Gazete sahibi, görünüşte şeref ve haysiyet kırıcı veya zermmedici materyel içeren ve gazete sahibini, cezai veya hukuksal işlemlere maruz bırakılabilecek herhangi bir düzeltmeyi yayımlamayı reddedebilir.

(3) Yukarıda (1)’inci fıkrada gösterildiği şekilde bir isteği yerine getirmeyi red veya ihmal eden herhangi bir gazete sahibi bir suç işlemiş olur ve üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

(4) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca bir istekte bulunmak hakkı olan kişiden başka hiçbir kimse, bu maddeye karşı işlenen bir suç için cezai kovuşturma başlatılmasını isteyemez.

(5) Bu maddenin içerdiği hiç bir husus herhangi bir gazetede yayımlanan bir yazıdan etkilenen bir kişinin diğer herhangi bir hak veya başvurabileceği çareye halel getirmez veya onları etkilemez.


Mahkeme-nin Bazı Madde Kurallarına Uyulma- 25. (1) Bu Yasanın 9, 10, 13, 14, 19 veya 23’üncü maddeleri kurallarına uymakta ihmal nedeniyle herhangi bir kişinin çarptırıldığı herhangi bir cezaya ilaveten, suçu yargılayan Mahkeme, mahkum olan kişiye, suçu işlemek suretiyle ihlal ettiği kurallara uymasını emredebilir.

sını Emret-

mesi (2) Bu madde gereğince verilen herhangi bir emre uymayı ihmal eden herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya yüz Kıbrıs Lirasına kadar para cezasına veya iki cezaya birden çarptırılabilir.

(3) Bu maddenin hiçbir kuralı, Mahkemenin, bu madde gereğince verilen bir emre aykırı bir harekette bulunan herhangi bir kişiyi, Mahkemeye hakaretten ötürü cezalandırma yetkisini etkilemez, ancak, bir kişi ayni suç için iki defa cezalandırılamaz.


Teminat Senedi İçin Dava Açılması 26. (1) Teminat senedinin verildiği gazetede müfsidane veya zem ve kadih teşkil eden herhangi bir şey basması veya yayın yapması veya basılmasına veya yapılmasına sebep olması veya bu yasa kurallarından herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle gazete sahibinin çarptırıldığı herhangi bir cezayı tahsil etmek amacıyle Baş Savcı tarafından veya onun adına;

(2) teminat senedinin verildiği gazetede basılan veya yayımlanan zem ve kadih için herhangi bir davada, davacıya ödenmesine hüküm verilen herhangi bir zarar ziyanın veya tazminatın ve dava masraflarının tahsili amacıyle davacı tarafından

bu Yasa gereğince verilen herhangi bir teminat senedi hususunda yargısal işlem başlatılabilir.Beyanna-melerin Yargı

İşlemlerin- 27. Bu Yasa kuralları uyarınca bir yargıç huzurunda yemin tahtinde yapılan her beyanname Ceza Yasasının veya onu değiştiren veya onun yerini alan herhangi bir Yasanın öngördüğü anlamda bir yargısal işlemde yapılmış sayılır.

de Yapılmış

Sayılması

Bölüm 154

Kovuştur- 28. (a) Bir suçun işlendiği tarihten başlayarak altı ay içinde; ve

maların (b) Baş Savcı tarafından veya onun rızasıyle başlatmadıkça,

Sınırlandır-

ılması bu Yasaya karşı işlenen bir suç için cezai kovuşturma başlatılamaz.

Ancak, yukarıdaki (b) paragrafının içerdiği hiç bir husus, bu Yasanın 24. maddesine karşı işlenilen bir suç için başlatılacak herhangi bir kovuşturmaya uygulanmaz.


Celpname veya İhbarın Tebliği 29. Herhangi bir celbname veya ihbarın bu Yasa uyarınca tebliği, gazetenin basıldığı ev veya binada gazetenin sahibine, matbaacısına veya yayımlayıcısına verilmek veya böyle bir matbaada fiilen bulunan herhangi bir kişiye teslim etmek veya böyle bir yerde herhangi bir matbaacı veya yayımlayıcı veya diğer bir kişi bulunmaması halinde, celbname veya ihbarın böyle bir matbaanın kapısına asılmak suretiyle yapılırsa, doğru bir şekilde tebliğ edilmiş, geçerli ve etkili sayılır.


BİRİNCİ CETVEL

( Madde 3 (1) (a) )

Gazete ile İlgili Beyanname

Ayrıntılar

1.Gazetenin tam ismi;

2.Gazetenin basılması tasarlanan binanın ve gazetenin yayımlanması tasarlanan binanın adresleri;

3.Gazetenin tasarlanan her sahibinin tam ismi ve adresi;

4.Gazetenin yayımlanacağı lisan;

5.Gazetenin süre açısından hangi aralıklarla yayımlanacağı;

6.Reklamlar için alınması düşünülen ücretler;


Beyanname


Yukarıda söz konusu gazetenin sahibi olan ben …………………………….

…………………. lı …………………………………………………. yukarıda gösterilen ayrıntıların doğru olduğunu yeminle beyan ederim.


( Gazete sahibinin imzası)


Şahsen tanıdığım (veya şahsen tanıdığım ………………………………………

………………………………… tarafından yeminle kimliği bildirilen) …………………………….

tarihinde ……………………………………. de/da huzurumda yemin etmiştir.

………………………….. Kaza Mahkemesi


İKİNCİ CETVEL

(Madde 16)

Kitap Kayıt Defterinin Ayrıntıları


1.Kitabın ismi ve ismin bulunduğu sayfanın içeriği ile Türkçe olmamaları halinde söz konusu ismi ile içeriğin Türkçe tercümesi.

2.Kitabın yazıldığı dil.

3.Kitabın veya herhangi bir kısmının yazarının, çevirmeninin veya yayına hazırlayıcısının ismi.

4.Konu.

5.Basıldığı ve yayımlandığı yer.

6.Basımevinin ve yayınevinin isimleri veya firmaları.

7.Yayının basımevinden çıktığı veya yayımlandığı tarih.

8.Kanat, yaprak, veya sayfaların sayısı..

9.Hacmi

10.Kaçıncı baskı olduğu

11.Baskının kaç nüshadan oluştuğu.

12.Kitabın baskı veya ofset ile mi olduğu

13.Kitabın halka satıldığı fiat.

14.Telif hakkının veya herhangi bir kısmının sahibinin ismi ve adresi.ÜÇÜNCÜ CETVEL

(Madde 19 (1)

Baskı Makinesi ile İlgili Beyanname


Ayrıntılar


1.Tasarruf Sahibinin tam ismi ve adresi.

2.Sanat, meşguliyet veya mesleği.

3.Baskı makinesinin tanımı: (İmalatçının isim ve adresi ve baskı makinesinin tipi yazılmalıdır).

4.Baskı makinesinin bulundurulacağı binanın adresi.


Yukarıda gösterilen tüm ayrıntılarının doğru olduğunu yeminle beyan ederim.


(Baskı makinesi sahibinin imzası)

Şahsen tanıdığım (veya şahsen tanıdığım …………………………….. tarafından yeminle kimliği bana bildirilen) ………………………………………. tarihinde huzurumda yemin etmiştir.


…………………………. Kaza Mahkemesi


DÖRDÜNCÜ CETVEL


(19 ve 21 Maddeler)


1. 19 (1) maddesi gereğince bir baskı makinesi için izin KL 1 –

2. 21 (1) maddesi gereğince bir beyanname ve 250 mil

teminat senedi sureti için

3.21 (2) maddesi gereğince bir şahadetname için 100 mil