Ülkemizde ve dünyada insanlar, kimi sevdikleri, ne giydikleri, ne düşündükleri ve aslında kim oldukla-rıyla bağlantılı olarak saldırıya uğruyor ve şiddet görüyor. Bilinmelidir ki LGBTİ+ hakları insan hakları-dır. Unutulmamalıdır ki herkes eşit haklara sahiptir. Bireylerin cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi ne olursa olsun, herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.

Bugün LGBTİ+ cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadesi ve daha birçok konuda ayrımcılı-ğa uğruyor. Eşitsiz muamelenin yanında, iş yerlerinde, sokakta, okulda hayatın her alanında psikolojik ve fiziksel şiddete uğruyor. Nefret cinayetleri sonucunda hayatını kaybediyor.

BASIN-SEN olarak gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde bu yılda Onur Haftası etkinli-leri çerçevesinde yapılan eylemleri yakından takip ediyoruz. LGBTİ+ haklarının bazı ülkelerde kabul edildiğini dahası toplumsal cinsiyetle ilgili kalıplaşmış yargıların neden olduğu birçok kısıtlamanın orta-dan kaldırıldığını gözlemlerken, yakın coğrafyamızda düzenlenen İstanbuLGBTİ+ Onur Haftası etkinli-lerinin yasaklandığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden eylemcilerin ve görevini ifa etmeye çalışan meslek-taşımızın ters kelepçeyle darbedilerek gözaltına alındığını da üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemizde ve dünyada özgürlükleri tahakküm altına almaya çalışan bu tavrı kınadığımızı belirtiriz.
Unutulmasın ki herkes kendini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Sahip olduğumuz hakları dü-zenleyen ilk belge olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesi, herkesin kedini özgürce ifade etme hakkını koruma altına almaktadır. Öte yandan herkesin yaşama hakkı, kişi hürriyeti ve gü-venliği hakkı vardır. Bu haklar ayrımsız herkes içindir.

Bu ayrımsız hakların herkes için olduğunu kabul ettiğimiz de, toplumsal cinsiyetle ilgili kalıplaşmış yar-gıların neden olduğu birçok baskıyı ortadan kaldırabileceğiz.
İnsanların cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği her ne olursa olsun daha kapsayıcı yasaların çıkartılması, LGBTİ+’ların çalışma haklarına erişmelerinin sağlaması, barınma, sağlık ve eğitim hakları için mücadele edilmesiyle hakları özgür kılabileceğiz.

Unutulmasın, LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!

Basın- Sen Yönetim Kurulu (a)
Örgütlenme Sekreteri
Növber GÜRTAY

Categories:

Tags:

Comments are closed