Yasada bulunan haklarımız

Çağdaş ÖĞÜÇ
Örgütlenme Sekreteri

Normal koşullarda, normal bir kara parçasında yaşıyor olsaydık belki de bu tür bir yazıya dahi ihtiyaç duyulmayacaktı. Lâkin, yaşadığımız ülkede var olan yasaların dahi devlet nezdinde uygulanmadığı göz önünde bulundurulduğunda, çalışanın haklarını öğrenmesi, yasaya aykırılığın bulunduğu durumlarda harekete geçebilecek bilgiye sahip olması önem arz etmektedir.

Dolayısıyla, bu yazı bizlerin Basın İş Yasası’ndan kazandığımız haklarımızı içermektedir.

1- Çalışan, herhangi bir hafta içinde yemek saatleri hariç olmak üzere, günde sekiz saatten, haftada toplam kırk saatten fazla bir süreyle çalıştırılamaz.  Ancak, çalışanların oluruyla fazla çalışma yapılması gerektiği durumlarda işveren, çalışanı bu Yasanın 30’uncu  madde kuralları uyarınca ücretini ödemek  koşuluyla, günde en çok dört saat çalıştırabilir. (Basın İş Yasası Madde 36)

  1. Haftalık çalışma süresi kırk saati aşmamak koşuluyla, Cumartesi saat 13.00’e kadar çalışılan süre fazla mesaiden sayılmaz.(Basın İş Yasası Madde 37)

3- Fazla çalışma süresi, normal çalışma günlerinde günde dört saati geçemez. Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı, bir yılda doksan iş gününden fazla olamaz. Her fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Hafta tatili ve resmi tatil günlerinde basın çalışanının ücretinin bir kat fazlası ödenir. (Basın İş  Yasası Madde 30/2-3

4- Her işyerinde işin gereğine göre ayarlanmak üzere işçilere aşağıdaki sürelerle dinlenme ve yemek molası verilir:

(A) Dört  saat veya daha kısa süreli işlerde on beş  dakika;

(B) Dört-Altı  saat süreli işlerde yirmi dakika;

(C) Altı saatten fazla süreli işlerde otuz dakika. (KKTC İş Yasası Madde 38)

5- Süresi üç aydan uzun olan hizmet akitlerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Hizmet akdi, basın çalışanı ve işveren tarafından üç nüsha olarak imzalanır. Akdin aslı, işverenin dosyasında muhafaza edilmek üzere Daireye gönderilir. Diğer iki nüshadan biri işverende, diğeri ise basın çalışanında kalır. (Basın İş  Yasası, Madde 9/1)

6- Gazeteciler, hizmet akdine aykırı olarak, çalıştığı işyerindeki hiyerarşik yapının herhangi bir kademesinden gelecek, evrensel gazetecilik ilkelerine ters, gazetecilik mesleğine gölge düşürebilecek bir iş, haber, program, yorum vb. yapmaya veya inanmadığı bir görüşü savunmaya zorlandığı durumlarda bu talebi kabul etmeyip ret etme hakkına sahiptirler. (Basın İş Yasası, Madde 24/1)

Bunları neden mi anlattım? İşyerleri eğer bu uygulamalara uymuyorsa, yasalara aykırı davranıyor demektir. Çalıştığınız işyerinde bu tür sıkıntılar yaşıyorsanız bize ulaşınız, sendika avukatımızla beraber sizlere profesyonel destek sağlamaya hazırız.